Vedtægter for

Sønderjyllands Distriktsgilde

2020.08.17

§ 1 Navn og hjemsted

Distriktsgildets navn er Sønderjyllands Distriktsgilde. Det har hjemsted i Aabenraa Kommune og omfatter alle Sct. Georgs Gilder i Sønderjylland, og Sct. Georgs Gilder indenfor det danske mindretal i Sydslesvig

§ 2 Idégrundlag og formål

Distriktsgildet arbejder efter vedtægter for Sct. Georgs Gilderne i Danmark og med idegrundlag og formål som indeholdt i § 2.

Dets opgaver er at inspirere og bistå enkeltgilderne i deres arbejde, samarbejde med landsgildeledelsen, samt koordinere kursusvirksomhed, internationalt arbejde og forbindelse til spejderne og til offentligheden, herunder PR.

Herudover forestår distriktet ridderforberedelse og ridderoptagelse.

§ 3 Distriktsgildeledelsen

Distriktsgildet ledes af en gildeledelse på tre medlemmer
– Distriktsgildemester (DGM)

– Distriktsgildekansler (DGK)

– Distriktsgildeskatmester (DGS)

Distriktsgildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende distriktsgildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor distriktsgildetinget.

Distriktsgildeledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Distriktsgildeledelsen kan med bindende virkning tegne distriktsgildet ved underskrift af to medlemmer.

Ved køb, salg eller pantsætning kræves dog underskrift af den samlede ledelse efter forudgående bemyndigelse af gildetinget.

 § 4 Udvalg og funktioner

Distriktsgildeledelsen kan nedsætte udvalg eller enkeltpersoner til varetagelse af specifikke opgaver.

§ 5 Valgperiode

Distriktsgildeledelsen (DGL) og suppleanter for DGL vælges for en periode af 2 år.

DGM og suppleant vælges i lige år. DGK og DGS og suppleanter vælges i ulige år.

For at opnå fornyelse og udvikling tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestrider samme funktion i ledelsen i mere end 6 år.

Under forudsætning af at der er tale om forskellige gildeledelser, kan en gildebror på samme tid beklæde mere end en ledelsespost.

 § 6 Distriktsgildeting

Distriktsgildetinget, som afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal, er distriktsgildets øverste myndighed.

Distriktsgildetinget består af

 1. Distriktsgildeledelsen
 2. Tre delegerede (normalt gildeledelsen) fra hvert gilde.

Indkaldelse skal ske skriftligt til distriktsgildetingets medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal være distriktsgildemesteren i hænde senest 1 måned før distriktsgildetinget og udsendes sammen med dagsordenen.

Alle vedtagelser og valg på distriktsgildetinget – bortset fra vedtægtsændringer – kræver simpel majoritet af de fremmødte medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot én fremmødt ønsker det.

 

§ 7 Dagsorden for distriktsgildetinget

Dagsorden for distriktsgildet:

 1. Valg af dirigent og referent og registrering af stemmeberettigede
 2. Årsberetningen
 3. Beretning fra udvalg
 4. Det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af distriktsgildeledelse:
  1. Valg af distriktsgildemester (Lige år) …………..…………..DGM
  2. Valg af distriktsgildekansler (Ulige år)…………………………DGK
  3. Valg af distriktsgildeskatmester (Ulige år) …………………DGS

 

 1. Valg af suppleanter til distriktsgildeledelsen
  1. Valg af suppleant for distriktsgildemesteren (Lige år)
  2. Valg af suppleant for distriktsgildekansleren (Ulige år)
  3. Valg af suppleant for distriktsgildeskatmester (Ulige år)
 2. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år
 3. Valg af flag- og dørherold for 1 år
  1. Valg af flagherold
  2. Valg af dørherold
 4. Valg af formand for stående udvalg og funktioner for 1 år – udvalgene supplerer sig selv. En repræsentant fra DGL kan deltage i udvalgets møder.
  1. Internationalt udvalg
  2. Kursus og Udviklingsudvalg
  3. PR, synlighed og rekrutteringsudvalg
 5. Orientering om øvrige udvalg og funktioner nedsat af DGL
 6. Eventuelt

 

§ 8 Ekstraordinært distriktsgildeting

Ekstraordinært distrktsgildeting skal afholdes, når distriktsgildeledelsen eller mindst 1/4 af distriktets gilder kræver det med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

Indkaldelse skal ske på samme måde som til ordinært distriktsgildeting.

Til vedtagelse af forslag på et ekstraordinært distriktsgildeting kræves simpel majoritet af de fremmødte stemmer, bortset fra vedtægtsændringer.

 

§ 9 Økonomi

Distriktsgildets regnskabsår er 1.4.- 31.3.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der tillige med 2 suppleanter vælges på distriktsgildetinget.

Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til distriktsgildetinget.

Kontingentet og ikrafttrædelsestidspunkt fastsættes af distriktsgildetinget.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på distriktsgildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte dagsorden, såfremt halvdelen af gilderne er repræsenterede, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Såfremt distriktsgildetinget ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes inden 1 måned til ekstraordinært distriktsgildeting, hvor de fremsatte forslag kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 11 Opløsning af Sønderjyllands Distriktsgilde

Opløsning af Sønderjyllands Distriktsgilde besluttes på et distriktsgildeting der er forskriftsmæssigt indkaldt med dette særlige punkt på dagsordenen.

Opløsning sker efter samme princip/procedure som i § 10.

Distriktsgildetinget skal også træffe beslutning om anvendelse af evt. tilbageværende værdier i overensstemmelse med gildebevægelsens idegrundlag.

Et evt. overskud kan dog tilfalde distriktets gilder.

___________________________________________________________

Vedtægterne er tilpasset til beslutningerne på Landsgildeting 2011 og erstatter vedtægter for Sønderjyllands Distriktsgilde, dateret 10. maj 2007.

Vedtaget på distriktsgildetinget den 02. maj 2013.

Tilføjelse til §7 punkt 10 vedtaget på distriktsgildetinget den 10. maj 2016.

Vedtægterne er tilpasset til beslutningerne på Landsgildeting 2019 og vedtaget på distriktsgildeting den 17. august 2020.

  

                             _______________________ 

                                  DGM Hans Henrik Galle

  

     _________________________                   _________________________    

               DGK Mary Boe                                         DGS Peter Buhl

© 2022 Sønderjyllands-distrikt