Vedtægter for Sønderjyllands Distriktsgilde af 10. maj 2016

Sønderjyllands Distriktsgilde Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Vedtægter for Sønderjyllands Distriktsgilde

§ 1 Distriktsgildets navn er Sønderjyllands Distriktsgilde. Det har hjemsted i Aabenraa Kommune og omfatter alle Sct. Georgs Gilder i Sønderjylland, og Sct. Georgs Gilder indenfor det danske mindretal i Sydslesvig

§ 2 Distriktsgildet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark og med idegrundlag og formål som indeholdt i § 2.

Dets opgaver er at inspirere og bistå gilderne i deres arbejde, at forestå kursusvirksomhed og ridderoptagelser og at koordinere internationalt arbejde og forbindelsen til offentligheden.

§ 3 Distriktsgildet ledes af en gildeledelse bestående af:

– Distriktsgildemester (DGM)

– Distriktsgildekansler (DGK)

– Distriktsgildeskatmester (DGS)

– Distriktets Internationale Sekretær (DIS)

– Distriktets Uddannelsessekretær (DUS)

Distriktsgildeledelsen har den udøvende myndighed i alle anliggender vedrørende distriktsgildets forhold og leder arbejdet under ansvar overfor distriktsgildetinget.

Distriktsgildeledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Distriktsgildeledelsen kan med bindende virkning tegne distriktsgildet ved underskrift af to medlemmer.
Ved køb, salg eller pantsætning kræves dog underskrift af den samlede ledelse efter forudgående bemyndigelse af gildetinget.

§ 4 Til at varetage bestemte funktioner kan distriktsgildetinget nedsætte udvalg eller udpege repræsentanter.

§ 5 Distriktsgildeledelsen vælges for en periode af 1 år.

For at opnå fornyelse og udvikling tilstræbes det, at ingen uafbrudt bestrider samme funktion i ledelsen i mere end 6 år.

 § 6 Distriktsgildetinget, som afholdes hvert år inden udgangen af maj, er distriktsgildets øverste myndighed.

Distriktsgildetinget består af

 1. Distriktsgildeledelsen
 2. Tre delegerede (normalt gildeledelsen) fra hvert gilde.

Indkaldelse skal ske skriftligt til distriktsgildetingets medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal være distriktsgildemesteren i hænde senest 1 måned før distriktsgildetinget og udsendes sammen med dagsordenen.

Alle vedtagelser og valg på distriktsgildetinget – bortset fra vedtægtsændringer – kræver simpel majoritet af de fremmødte medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot én fremmødt ønsker det.

§ 7 Dagsorden for distriktsgildet:

 1. Valg af dirigent og referent og registrering af stemmeberettigede
 2. Årsberetningen
 3. Beretning fra udvalg
 4. Det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af distriktsgildeledelse:
  • Valg af distriktsgildemester  ……………………..………………..DGM
  • Valg af distriktsgildekansler ……………………… …………………….DGK
  • Valg af distriktsgildeskatmester ……………………  ……………DGS
  • Valg af distriktets udviklings- og uddannelsessekretær …………DUS
  • Valg af distriktets internationale sekretær ………….….…………DIS
   Valg af suppleanter til distriktsgildeledelsen

8.1           Valg af suppleant for distriktsgildemesteren

8.2.          Valg af suppleant for distriktsgildekansleren

8.3.         Valg af suppleant for distriktsgildeskatmesteren

8.4.         Valg af suppleant for distriktets DUS

8.5.         Valg af suppleant for distriktets DIS

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 2. Valg af flag- og dørherold samt valg af udvalgsmedlemmer efter behov

10.1         Valg af flagherold for 1 år. Genvalg kan forekomme

10.2         Valg af dørherold for 1 år. Genvalg kan forekomme

10.3         Valg af udvalgsmedlemmer efter behov

 1. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når distriktsgildeledelsen eller 1/3 af distriktets gilder kræver det med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

Indkaldelse skal ske på samme måde som til ordinært distriktsgildeting.

  § 9 Distriktsgildets regnskabsår er 1.4.- 31.3.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der tillige med 2 suppleanter vælges på distriktsgildetinget.

Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til distriktsgildetinget.

Kontingentet og ikrafttrædelsestidspunkt fastsættes af distriktsgildetinget.

§ 10 Vedtægtsændringer kan ske på distriktsgildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af gilderne er repræsenterede, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Såfremt distriktsgildetinget ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes inden 1 måned til ekstraordinært distriktsgildeting, hvor de fremsatte forslag kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 11 For at opløse distriktsgildet, skal tre fjerdedele af distriktsgildetingets fremmødte medlemmer stemme herfor på et distriktsgildeting, der er forskriftsmæssigt indkaldt med dette særlige punkt på dagsordenen.

Distriktsgildetinget skal også træffe beslutning om anvendelse af evt. tilbageværende værdier i overensstemmelse med gildets formål.

Et evt. overskud kan dog tilfalde distriktets gilder eller dets medlemmer.

Opløsning sker efter samme princip/procedure som i § 10.

____________________________________________________________

Vedtægterne er tilpasset til beslutningerne på Landsgildeting 2011 og erstatter vedtægter for Sønderjyllands Distriktsgilde, dateret 10. maj 2007.

Vedtaget på distriktsgildetinget den 02. maj 2013.

Tilføjelse til §7 punkt 10 vedtaget på distriktsgildetinget den 10. maj 2016.